Pracovná zdravotná služba

Novela zákona 355/2007 Z.z., ktorá nadobudla účinnosť 01.08.2014 ukladá zamestnávateľom povinnosť zabezpečiť dohľad nad pracovný prostredím a dohľad nad zdravím zamestnancov pre všetky kategórie rizika (rizika 1,2,3,4).

Preventívne prehliadky včas odhalia nastupujúcu chorobu u zamestnanca a dokážu tým eliminovať riziko nadmerného finančného zataženia firmy v dôsledku pracovnej neschopnosti.

Analýza rizík a objektivizácia pracovného prostredia tak významne zväčšuje priestor pre zvyšovanie produktivity a ziskovosti v prepočte na jedného zamestnanca.

Produktivita zamestnancov je úmerne závislá na ich zdravotnom stave. Ste si istý, že sú Vaši zamestnanci maximálne výkonní a že ich zdravotný stav neznižuje ich výkonnosť?

Lekárske prehliadky vo vzťahu k práci realizujeme vo vlastnej poliklinike.

Cieľom našej spoločnosti v oblasti pracovných zdravotných služieb je zabrániť vzniku choroby z povolania (poškodeniu zdravia prácou a pracovným prostredím).

Pracovné zdravotné služby vrátane lekárskych prehliadok zabezpečuje tím odborníkov:

 • inžinierov
 • asistentov – meračov
 • chemikov
 • pracovníkov v odbore BOZP
 • lekárov a sestier

 

  Zabezpečujeme

  • Objektivizácia pracovného prostredia v rozsahu rizikových faktorov.
  • Kvantifikácia (merania) škodlivých faktorov pracovného prostredia (hluk, vibrácie, pevné aerosoly, mikroklíma, chemické faktory a karcinogény, fyzická zátaž, neuropsychická záťaž).
  • Vypracovanie posudkov o riziku pri práci.
  • Kategorizácia zdravotných rizík (risk assesment).
  • Vypracovanie kvalifikovaných prevádzkových poriadkov.
  • Zabezpečovanie školení prvej pomoci a školení zameraných na ochranu zdravia pri práci vo vlastnej kinosále.
  • Vypracovanie náplne a frekvencie preventívnych lekárskych prehliadok namodelovaných na pracovnú pozíciu zamestnanca a expozíciu riziku. Realizácia preventívnych lekárskych prehliadok  realizovaných v priebehu 1 dňa.
  • Vypracovanie Komplexnej hodnotiacej správy o zdravotnom stave s detailným posúdením spôsobilosti na prácu.
  • Konzultačné služby pre zamestnávateľa o vhodnosti zaradenia či preradenia zamestnancov na prácu.
  • Zastupovanie zamestnávateľa pri kontrolách a jednaniach so štátnymi orgánmi na ochranu zdravia (Inšpektorát práce, úrady verejného zdravotníctva).


  Benefit pracovnej zdravotnej služby

  Postupujete v súlade s legislatívou s obchodným partnerom, ktorý má licenciu a oprávnenie na výkon činnosti PZS v plnom rozsahu.

  “Všetko pod jednou strechou” – balík komplexných služieb na všetky činnosti PZS.

  Radíme zamestnávateľom firiem vytvoriť legislatívne a zdravotne vhodné pracovné podmienky pre svojich zamestnancov, nakoľko práve oni predstavujú kľúčový kapitál celej spoločnosti. Znížite až eliminujete riziko vzniku odškodniteľnej formy choroby z povolania, PN, pracovných úrazov alebo iného poškodenia zdravia z práce.

  Podporíte a uchováte najvyšší stupeň fyzickej, mentálnej a sociálnej pohody zamestnanca. Náklady spojené s činnosťou PZS sú odpočítateľnou položkou zo základu dane. Možnosť výhodných paušálnych platieb.

   

  Vypracovanie nezáväznej cenovej ponuky

  Nezáväzné vypracovanie cenovej ponuky za služby PZS si vyžiadajte na adrese:

  ergomed@ergomed.sk alebo na humenikova.ergomed@gmail.sk

  Objednanie zamestnancov na prehliadky

  koordinátor objednania zamestnancov na lekárske prehliadky vo vťahu k práci:

  Dulinová Gabriela
  Mob.: 0903 922 103
  Email: dulinova.gabriela@gmail.com

   

  Kontakt

  koordinátor PZS:

  MVDr. Humeníková Miroslava - 0948 864 077
  RNDr. Danková Miroslava - 0902 922 064
  Štosáková Ľudmila - 0911 104 890